تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
معاونت دانشجوییخانم ها فریناز علی بک، الهام احسانی فریدکارشناسان 9064
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9060
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم شکرینمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، خاصه تراش، راوش، شاملی و بقائی پورکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
امور اداریخانم زهرا عبدالعباسکارگزینی9056
گروه علوم تشریحیخانم دکتر شهناز رضويعضو هیات علمی گروه9055
گروه علوم تشریحیآقایان ترکیان، صالحیانمتصدی سالن تشریح9054
گروه علوم تشریحیآقای جعفر پیشهکارشناس گروه9054
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم موهبتکارشناس گروه 9051
گروه آسیب شناسیخانم زهرا جهانبخشکارشناس گروه9049
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir