تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبسرپرست گروه 9060
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، شکرین، فانی، خاصه تراش، راوش و شاملیکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
امور اداریآقای خوشنویسانکارگزینی9056
گروه علوم تشریحیخانم دکتر شهناز رضويعضو هیات علمی گروه9055
گروه علوم تشریحیآقایان ترکیان، صالحیانمتصدی سالن تشریح9054
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم موهبتکارشناس گروه 9051
گروه آسیب شناسیخانم زهرا جهانبخشکارشناس گروه9049
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم مریم خلیقیخدمات کامپیوتر9044
گروه علوم تشریحیآقایان علی اکبر آقابابائی،دکتر حمید بهرامیانعضو هیات علمی گروه9043

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir