تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگلماهرالنقشعضو گروه9018
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخش- دکتر سلطانیعضو گروه9019
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فقريعضو گروه9021
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیمرادیان- امینی- کاظمیآزمایشگاه90239192
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر نیک پورعضو گروه9023
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمی- دکتر اسکندریایمنی شناسی9028
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیشیریکارشناس 9029
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه ایمنی شناسیآشوریمسئول دفتر9031
گروه فیزیک پزشکیزنديدفتر گروه9032
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034
گروه آسیب شناسیآقای الماسیگروه9036
گروه آسیب شناسیخ جهانبخشآزمایشگاه گروه9036

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir