تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
معاونت پژوهشیآقای مرادی - خانم رجبیدفتر مجله8160
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8091
معاونت پژوهشیخانم پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیخانم وکیلیکارشناس واحد دستیاری8093
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
معاونت پژوهشیخانم طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR8132
معاونت پژوهشیخانم طالبیکتابخانه8142
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
معاونت پژوهشیخ دکتر طلوعیمدیر پژوهشی8134
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR813236687079
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
کارپردازیآقایان قدسی –امینی- جعفر پیشه907036695713

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir