تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR806936687079
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR806936687079
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
معاونت پژوهشیآقای طلوعیبایگانی8132
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیآقای کیانمهردفتر مجله813736694737
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
گروه آسیب شناسیآقای الماسیگروه9036
گروه آسیب شناسیمهزاد-معین الدینآزمایشگاه گروه9036
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075
گروه آسیب شناسیدکتر طالبیعضو گروه9075
گروه اخلاق پزشکیشاه پردفتر گروه8105
گروه اخلاق پزشکیدکتر رضائیمعاون گروه8106
گروه اخلاق پزشکیدکتر شمسمدیر گروه8106
گروه ایمنی شناسیدکتر رضائیمدیر گروه9031
گروه ایمنی شناسیدکتر پورآذرایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیهونجانیمسئول دفتر9031
گروه ایمنی شناسیدکتر مسجديایمنی شناسی9016
گروه ایمنی شناسیدکتر عندلیبایمنی شناسی9097

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir