تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر رسول صالحیمدیر گروه9015
گروه ایمنی شناسیدکتر رضائیمدیر گروه9060
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه پزشکی اجتماییدکتر فرج زادگانمدیر گروه8110
معاونت پژوهشیخ دکتر طلوعیمدیر پژوهشی8134
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090
معاونت امور هیات علمیدکتر نپتون سلطانیمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
گروه علوم تشریحیصالحیان -جهانیمتصدی سالن تشریح9054
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
ICMمانیانمتصدی دفتر ICM9112
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسیناعضو گروه علوم آزمایشگاهی8089
گروه قارچ و انگلدکتر غیور عضو گروه9171
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلماهرالنقشعضو گروه9018
گروه معارف اسلامیدکتر نقیه - دکتر موسوی زادهعضو گروه8080
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir