تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8172
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای محمدرضا اجلوئیانمسئول برگزاری امتحانات دانشکده9200
EDOآقای دکتر منصوریمسئول ارزشیابی9115
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی9096
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم شکرینمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای دکتر حشمتمسئول ICM 9112
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133
دانشکده پیرا پزشکیآقایان دکتر داریوش مرادیمدیر گروه هوشبري8124
دانشکده پیراپزشکیآقای دکتر امید احمدیمدیر گروه فوریت های پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیمدیر گروه علوم آزمایشگاهی8124
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانمدیر گروه تکنولوژی پرتو شناسی8087
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شانئیمدیر گروه9080
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حسین یوسفیمدیر گروه9089
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیورمدیر گروه9171
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیمدیر گروه9093
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبمدیر گروه9097
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه8072

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir