تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
گروه پزشکی اجتماعی خ دکتر معتمدیعضو گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر امینیعضو گروه8144
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیدکتر زینلیانعضو گروه9196
گروه علوم تشریحیخ دکتر مصطفویعضو گروه9154
گروه قارچ و انگلخ خزائیلی - خ خیر خواهکارشناس گروه9174
گروه ویروس و میکروب شناسیخ طالبیعضو گروه9009
گروه قارچ و انگلرحمانی - فلاحتیکارشناسان گروه9174
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034
بیمارستان الزهرافقیهیگروه آموزشی عفونی2618
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
بیمارستان الزهراآشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهرانصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهرارنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی2529
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرباسیعضو گروه9059
بیمارستان الزهرابهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهرامحسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2541
بیمارستان الزهرادانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراهرتمنی - بهرامیانگروه آموزشی داخلی4419

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir