تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
معاونت پژوهشیخانم مهندس مریم خیرمندمدیر پژوهشی8134
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر شاه ثنائیعضو هیات علمی گروه8119
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر بابکعضو هیات علمی گروه8112
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو هیات علمی گروه8126
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر زینلیانعضو هیات علمی گروه9196
گروه علوم تشریحیخانم دکتر فاطمه سادات مصطفویعضو هیات علمی گروه9154
گروه قارچ و انگل شناسیخانم مهندس ماهر انقشکارشناس گروه9196
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیور عضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدياپراتور9106
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
حوزه ریاستخانم حسینیمتصدی امور دفتر ریاست9203
بیمارستان الزهراخانم ماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهراخانم بهرامیانگروه آموزشی جراحی2533

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir