تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر مجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای حمید سعید فر، خانم مریم محمدی فردکارشناس امور هیات علمی9077
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکترمجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ها فصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدياپراتور9106
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربانکارشناس پژوهشی9106
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
معاونت دانشجوییآقای امیر تاج، خانم ها فرینازعلی بک، الهام احسانی فریدکارشناسان معاونت دانشجویی9070

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir