تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزشیمحسن پور- شیریان- کیان مهرواحد امتحانات9052
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نپتون سلطانیمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتربهرام نصرمعاون اداری مالی9096
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
معاونت دانشجوییدکتر نفیسه اسمعیلمعاون دانشجوئی فرهنگی9064
معاونت دانشجوییجانقربانآبدارخانه9092
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
معاونت درماندکتر محمد گرک یراقیمعاون درمان9042
معاونت درمانخ دکتر انوری- آقای اله دادیانکارشناس معاونت درمان9042
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir