تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان الزهرادانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان چمرانداوريگروه آموزشی قلب32611406
آزمایشگاه مرکزيدبیری -سرمدیکارشناس آزمایشگاه8130
EDOدکتر آویژگان - دکتر وفامهرکارشناس 9115
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
آزمایشگاه مرکزيدکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
فیزیک پزشکیدکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريعضو گروه9150
گروه قارچ وانگلدکتر اسکندریانعضو گروه9118
حوزه ریاستدکتر امامیریاست دانشکده پزشکی900037929000
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه فیزیک پزشکیدکتر توکلیعضو گروه9012
گروه فیزیک پزشکیدکتر جباريعضو گروه9059
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمی- دکتر اسکندریایمنی شناسی9028
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خان احمدعضو گروه9197
گروه پزشکی اجتماییدکتر خدیويمعاون پژوهشی8120

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir