تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر هوائیعضو گروه9078
گروه معارف اسلامیعلیرضا امینیعضو گروه8071
گروه معارف اسلامیدکتر غلامیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیدکتر نقیه - دکتر موسوی زادهعضو گروه8080
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر پورسیناعضو گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فقريعضو گروه9021
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر کرباسی زادهعضو گروه9069
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فاضلیعضو گروه9039
گروه قارچ و انگلطلوعیعضو گروه9171
گروه معارف اسلامیایوبیعضو گروه8079
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر شجاعیعضو گروه9009
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر نصرعضو گروه9093
گروه قارچ و انگلدکتر غیور عضو گروه9171
گروه قارچ وانگلماهرالنقشعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir