تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر محمديعضو هیات علمی گروه9166
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس یوسفیعضو هیات علمی گروه9081
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر پسته چیانعضو هیات علمی گروه9027
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتراتحاد توکلعضو هیات علمی گروه9074
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خان احمدعضو هیات علمی گروه9197
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
گروه علوم تشریحیخانم دکتر فاطمه سادات مصطفویعضو هیات علمی گروه9154
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر زینلیانعضو هیات علمی گروه9196
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر صاحب فصولعضو هیات علمی گروه9136
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر سیادت، دکتر گلشیریعضو هیات علمی گروه8114
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر محمودیانعضو هیات علمی گروه8116
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر روزبهانیعضو هیات علمی گروه8111

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir