تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
بیمارستان امام حسین(ع)عقیلیگروه آموزشی اطفال33868247
دانشکده پیرا پزشکیداریوش مرادیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
بیمارستان الزهرافقیهیگروه آموزشی عفونی2618
بیمارستان الزهراآشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهرانصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهرارنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی2529
بیمارستان الزهراماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهرابهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهرامحسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2541
بیمارستان الزهرادانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراهرتمنی - بهرامیانگروه آموزشی داخلی4419
بیمارستان چمرانداوريگروه آموزشی قلب32611406
امور اداریعامریبیمه تکمیلی8112
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir