تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر شراره مقیمعضو هیات علمی گروه9013
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر مرادیانآزمایشگاه9015
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه فیزیولوژیخانم محمدطالبیدفتر گروه9017
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکترمهین صابريعضو هیات علمی گروه9018
گروه قارچ وانگل شناسیخانم موسویمتصدی امور دفتری9018
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9019
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیخانم امینیکارشناس گروه9023
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
گروه علوم تشریحیخانم منصوره شفیعیمتصدی امور دفتری9026
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر پسته چیانعضو هیات علمی گروه9027
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه فیزیک پزشکیآقای کریمیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
گروه فیزیک پزشکیخانم زنديدفتر گروه9032

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir