تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پورحسابداری و بسیج کارکنان9008
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نجفیکارگزینی امور هیات علمی9010
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر توکلیعضو هیات علمی گروه9012
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر شراره مقیممدیر گروه9013
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر منصور صالحیعضو هیات علمی گروه9015
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه فیزیولوژیخانم محمدطالبیدفتر گروه9017
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکترمهین صابريعضو هیات علمی گروه9018
گروه قارچ وانگل شناسیخانم موسویمتصدی امور دفتری9018
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیخانم امینیکارشناس گروه9023
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
گروه علوم تشریحیخانم منصوره شفیعیمتصدی امور دفتری902637929105
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر پسته چیانعضو هیات علمی گروه9027
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir