تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر کرباسی زادهعضو هیات علمی گروه9069
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فاضلیعضو هیات علمی گروه9039
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر هوائیعضو هیات علمی گروه9082
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر شراره مقیمعضو هیات علمی گروه9013
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکترمهین صابريعضو هیات علمی گروه9018
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011
گروه فیزیولوژیخانم دکتر راداحمدیعضو هیات علمی گروه9176
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9060
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر منصور صالحیعضو هیات علمی گروه9192
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر سیادت، دکتر گلشیریعضو هیات علمی گروه8114
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر محمودیانعضو هیات علمی گروه8116
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir