تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريعضو گروه9150
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
گروه علوم تشریحیخ دکتر ابوترابی - خ دکتر زرین فردعضو گروه9104
گروه علوم تشریحیآقای دکتر قاسمیعضو گروه9156
گروه علوم تشریحیخ دکتر مصطفویعضو گروه9154
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه علوم تشریحیصالحیان -جهانیمتصدی سالن تشریح9054
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه طب سنتیخانم فروغی- دکتر بابائیان - دکتر یاوریدفتر گروه34474246

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir