تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی9096
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099
دانشکده پیراپزشکیآقای مهدی سهرابیکارشناس آموزش8097
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس بهادرانعضو هیات علمی گروه9168
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8100
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس یوسفیعضو هیات علمی گروه9081
حراستآقای نجاریحراست9101
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پور و خانم نقدیحسابدار9008
تاسیساتآقای نیک فطرتمسئول تاسیسات3144
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
گروه فیزیک پزشکیآقای کریمیکارشناس حفاظت9029
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای کیوان رئیسیمسئول تالار حکمی9179
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای یدالله شریفیان منشمسوول تدارکات-خدمات9111
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
گروه علوم تشریحیآقایان ترکیان، صالحیانمتصدی سالن تشریح9054
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان حیدری و شجریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir