تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
گروه قارچ وانگلدکتر دهقانعضو گروه9067
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
معاونت دانشجوییدکتر نفیسه اسمعیلمعاون دانشجوئی فرهنگی9064
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
حوزه ریاستخ امین الرعایارئیس دفترریاست9063
ریاستامینی - فتحی آبدارخانه9062
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
گروه ایمنی شناسیدکتر رضائیمدیر گروه9060
گروه فیزیک پزشکیدکتر جباريعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرباسیعضو گروه9059
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
امور اداریسهرابیکارگزینی9056
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
گروه علوم تشریحیصالحیان -جهانیمتصدی سالن تشریح9054
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
معاونت آموزشیمحسن پور- شیریان- کیان مهرواحد امتحانات9052

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir