تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر هوائیعضو هیات علمی گروه9082
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس یوسفیعضو هیات علمی گروه9081
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر سلامتعضو هیات علمی گروه9080
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شانئیمدیر گروه9080
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم ها زهرا عبدالعباس و سمیه بحرینیکارگزین9079
معاونت امور هیات علمیآقای حمید سعید فر، خانم مریم محمدی فردکارشناس امور هیات علمی9077
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075
گروه آسیب شناسیخانم هاجر یزدانیمتصدی امور دفتری9075
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر مصلحیعضو هیات علمی گروه9074
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتراتحاد توکلعضو هیات علمی گروه9074
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر پورسیناعضو هیات علمی گروه9072
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت دانشجوییآقای امیر تاج، خانم ها فرینازعلی بک، الهام احسانی فریدکارشناسان معاونت دانشجویی9070
کارپردازیآقایان قدسی، امینی، جعفرپیشه، ابوطالب دادورکارپرداز9070
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر کرباسی زادهعضو هیات علمی گروه9069
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir