تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت امور هیات علمیآقای سعید فرکارشناس امور هیات علمی9202
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکترحمید رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9019
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربان و آقای یوسفیکارشناس پژوهشی9106
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
معاونت دانشجوییخانم ها فریناز علی بک، الهام احسانی فریدکارشناسان 9064
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
معاونت درمان آقای دکتر مهرداد اسماعیلیانمعاون درمان9042
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی9096
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس واحد دستیاری8092

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir