تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
حوزه ریاستآقای محمدرضا کیان مهرمدیر داخلی دانشکده9090
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی8074
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس بهادرانعضو هیات علمی گروه9168
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8100
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس یوسفیعضو هیات علمی گروه9081
حراستآقای نجاریحراست9101
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پورحسابداری و بسیج کارکنان9008
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای کیوان رئیسیمسئول تالار حکمی9179
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
گروه علوم تشریحیآقایان ترکیان، صالحیانمتصدی سالن تشریح9054
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046
گروه علوم تشریحیآقایان دکتر حسین صادقی، دکتر عباسعلی ربیعیعضو هیات علمی گروه9003

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir