تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه معارف اسلامیخانم منصوریکتابخانه8076
گروه معارف اسلامیآقای ابطحیکارشناس پژوهشی گروه8129
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیمدیر گروه علوم آزمایشگاهی8124
گروه فیزیک پزشکیآقای دکترعلی چاپاریانعضو هیات علمی گروه9211
دانشکده پیرا پزشکیخانم مریم خانیمتصدی امور دفتری8088
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانمدیر گروه تکنولوژی پرتو شناسی8087
دانشکده پیرا پزشکیآقایان دکتر داریوش مرادیمدیر گروه هوشبري8124
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
بیمارستان الزهراخانم جعفریگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
بیمارستان الزهراخانم نوریگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهراخانم بهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراخانم جعفریگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهراخانم محسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2528
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریانمدیر گروه8108

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir