تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر شجاعیعضو گروه9009
گروه ویروس و میکروب شناسیخ طالبیعضو گروه9009
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
اداری مالیخانم نجفیکارگزینی هیات علمی9010
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011
گروه فیزیک پزشکیدکتر توکلیعضو گروه9012
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر مقیممدیر گروه9013
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر منصور صالحیعضو گروه9015
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر رسول صالحیمدیر گروه9015
گروه ایمنی شناسیدکتر مسجديایمنی شناسی9016
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir