تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(256 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
معاونت دانشجوییدکتر زمانیمعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
معاونت درماندکتر مجتبی رحیمیمعاون درمان9042
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
معاونت پژوهشیخانم وکیلیکارشناس واحد دستیاری8093
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیخانم پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیآقای طلوعیبایگانی8132
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
معاونت پژوهشیآقای کیانمهردفتر مجله813736694737
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR806936687079

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir