تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
معاونت دانشجوییدکتر زمانیمعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
معاونت درماندکتر مجتبی رحیمیمعاون درمان9042
معاونت پژوهشیخانم وکیلیکارشناس واحد دستیاری8093
معاونت پژوهشیخانم پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
معاونت پژوهشیخانم طالبیکتابخانه8142
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142
معاونت پژوهشیخانم طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم جهانبخشمسئول کارورزي8091

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir