تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
گروه فیزیولوژیآقای دکتر نسیمیعضو هیات علمی گروه9186
گروه فیزیولوژیآقای دکتر پورشاه نظريعضو هیات علمی گروه9184
گروه فیزیولوژیآقای دکتر رئیسیعضو هیات علمی گروه9033
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
گروه فیزیولوژیآقای دکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9086
گروه فیزیولوژیخانم دکتر رجائیعضو هیات علمی گروه9181
گروه فیزیولوژیخانم محمدطالبیدفتر گروه9017
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
گروه فیزیولوژیخانم ها دکتر یزدی، دکتر قاسمیکارشناس گروه فیزیولوژی9188
گروه فیزیولوژیخانم دکتر راداحمدعضو هیات علمی گروه9176
گروه علوم تشریحیآقای دکتر بهمن رشیديعضو هیات علمی گروه9151
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150
گروه علوم تشریحیآقایان علی اکبر آقابابائی،دکتر حمید بهرامیانعضو هیات علمی گروه9043
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
گروه علوم تشریحیآقای دکتر غلامرضا دشتیعضو هیات علمی گروه9040
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir