تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم دکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
EDOخانم فریبا عامریمسئول ارزشیابی9149
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8155
بیمارستان الزهراخانم محسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2528
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
گروه فیزیولوژیخانم ها دکتر یزدی، دکتر قاسمیکارشناس گروه فیزیولوژی9188
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلطانیمتصدی دفتر ICM9112
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس8101
کارپردازیآقایان قدسی، امینی، جعفرپیشه، ابوطالب دادورکارپرداز9070
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریآقای خوشنویسانکارگزینی9056
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر طلوعیعضو هیات علمی گروه9171

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir