تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
گروه قارچ و انگلدکتر غیور عضو گروه9171
ICMمانیانمتصدی دفتر ICM9112
مرکز کامپیوترخانم باباییکارشناس8101
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
امور اداریانتظامات دانشکده 3110
امور اداریانتظامات دانشکده پیراپزشکی3112
امور اداریانتظامات نهاد رهبری3114
امور اداریسهرابیکارگزینی9056
معاونت درمانخ دکتر انوری- آقای اله دادیانکارشناس معاونت درمان9042
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
گروه فیزیولوژیدکتر یزدی - دکتر قاسمیعضو گروه9188
گروه فیزیولوژیدکتر ملککارشناس گروه9787
معاونت پژوهشیخ دکتر طلوعیمدیر پژوهشی8134
معاونت دانشجوییجانقربانآبدارخانه9092
گروه پزشکی اجتماعیدکتر شاه ثنائیعضو گروه8119
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر بابکعضو گروه8112
گروه پزشکی اجتماعیخانمها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو گروه8126

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir