تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشريکارشناس 9083
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه فیزیک پزشکیدکتر شانئیعضو گروه9080
گروه فیزیک پزشکیدکتر سلامتعضو گروه9080
اداری مالیخانم بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیخانم عبدالعباس- بحرینیکارگزینی9079
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر هوائیعضو گروه9078
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075
گروه آسیب شناسیدکتر صانعیعضو گروه9075
فیزیک پزشکیدکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرمانیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر مصلحیعضو گروه9074
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر پورسیناعضو گروه9072
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
کارپردازیآقایان قدسی –امینی- جعفر پیشه907036695713
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر کرباسی زادهعضو گروه9069
دفتر فرهیختگاناسلامیمسئول دفتر9068

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir