تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
EDOخانم عامریکارشناس 9149
اداری مالیخانم عبدالعباس- بحرینیکارگزینی9079
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
گروه طب سنتیخانم فروغی- دکتر بابائیان - دکتر یاوریدفتر گروه34474246
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
گروه قارچ وانگلخانم موسویمسئول دفتر9170
اداری مالیخانم نجفیکارگزینی هیات علمی9010
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
معاونت پژوهشیخانم وکیلیکارشناس واحد دستیاری8093
معاونت پژوهشیخانم پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
آموزش تخصصیخانم کریم پورکارشناس 9042
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
گروه پزشکی اجتماعیخانمها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو گروه8126
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانمها معین الدین - غافلکارشناس گروه9137
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
گروه پزشکی اجتماییخیرمند -ایرانپورکارشناس 8117
دانشکده پیرا پزشکیداریوش مرادیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8087

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir