تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر پسته چیانعضو هیات علمی گروه9027
گروه فیزیولوژیآقای دکتر پورشاه نظريعضو هیات علمی گروه9184
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتراتحاد توکلعضو هیات علمی گروه9074
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکترطباطبائی فرعضو هیات علمی گروه9144
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکترعلی چاپاریانمعاون آموزشی دانشکده پیرا پزشکی8089
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکترمجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای سعیدیدبیرخانه9005
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلطانیمتصدی دفتر ICM9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای شجریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011
معاونت پژوهشیآقای علی محرابیکارشناس آمار پژوهشی دانشکده8081
معاونت پژوهشیآقای علی مرادیدفتر مجله816036694737
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
معاونت پژوهشیآقای غلامرضا آقائیکمیته نشر8094
گروه قارچ وانگل شناسیآقای فلاحتیکارشناس گروه

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir