تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه قارچ وانگلدکتر اسکندریانعضو گروه9118
گروه قارچ وانگلدکتر چادگانیعضو گروه9004
گروه پزشکی اجتماعیخانمها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماعی خ دکتر معتمدیعضو گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر امینیعضو گروه8144
گروه آسیب شناسیدکتر صانعیعضو گروه9075
گروه معارف اسلامیدکتر طالقانیعضو گروه8079
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر بابکعضو گروه8112
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیدکتر زینلیانعضو گروه9196
گروه فیزیک پزشکیدکتر مصلحیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرمانیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرباسیعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیدکتر شهبازيعضو گروه9095
گروه فیزیک پزشکیدکتر شانئیعضو گروه9080
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011
گروه علوم تشریحیخ دکتر مصطفویعضو گروه9154
گروه فیزیک پزشکیدکتر توکلیعضو گروه9012
گروه ویروس و میکروب شناسیخ طالبیعضو گروه9009

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir