تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر مصلحیعضو هیات علمی گروه9074
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر پروین دهقانعضو هیات علمی گروه9167
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فاضلیعضو هیات علمی گروه9039
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر طلوعیعضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیور عضو هیات علمی گروه9171
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر نقیه، دکتر موسوی زادهعضو هیات علمی گروه8080
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر غلامی، دکتر طالقانی، ایوبی و حاج آقای امینیعضو هیات علمی گروه8079
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر پورسیناعضو هیات علمی گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر کرباسی زادهعضو هیات علمی گروه9069
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر هوائیعضو هیات علمی گروه9082
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر منصور صالحیعضو هیات علمی گروه9015
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیعضو هیات علمی گروه9093
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکترمهین صابريعضو هیات علمی گروه9018
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس بهادرانعضو هیات علمی گروه9168

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir