تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریآقای خوشنویسانکارگزینی9056
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
گروه فیزیولوژیخانم ها دکتر یزدی، دکتر قاسمیکارشناس گروه فیزیولوژی9188
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
معاونت پژوهشیخانم مهندس مریم خیرمندمدیر پژوهشی8134
معاونت امور هیات علمیآقای دکترمجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريسرپرست گروه8153
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8155
گروه طب سنتیخانم فروغیمتصدی امور دفتری8153
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه معارف اسلامیآقای حمیدرضا شریفیانآموزش گروه8129
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر غلامی، دکتر طالقانی، ایوبی و حاج آقای امینیعضو هیات علمی گروه8079
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر نقیه، دکتر موسوی زادهعضو هیات علمی گروه8080

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir