تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریکارگزینکارگزینی9056
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
گروه فیزیولوژیخانم ها دکتر یزدی، دکتر قاسمیکارشناس گروه فیزیولوژی9188
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
معاونت پژوهشیخانم مهندس مریم خیرمندمدیر پژوهشی8134
معاونت امور هیات علمیآقای دکترحمید رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريمدیر گروه8155
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8172
گروه طب سنتیخانم فروغیمسئول دفتر گروه8155
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه8072
گروه معارف اسلامیآقای ترکانآموزش گروه8129
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر طالقانی، دکتر ایوبی عضو هیات علمی گروه8073
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر نقیه، دکتر موسوی زادهعضو هیات علمی گروه8078

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir