تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیآقای علی مرادی، خانم زارعیاندفتر مجله8137816036694737
معاونت پژوهشی خانم ها پهلوان نژاد و رجبیکارشناس کارورزی8139
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريمدیر گروه8155
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8155
گروه طب سنتیخانم فروغیمسئول دفتر گروه8155
گروه اخلاق پزشکیخانم دکتر یاوریعضو هیات علمی گروه8156
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8172
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
معاونت اداری و مالی آقای دکتر بهرام نصر ااصفهانیمعاون اداري و مالی9001
گروه علوم تشریحیآقایان دکتر حسین صادقی، دکتر عباسعلی ربیعیعضو هیات علمی گروه9003
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای امینیمسئول دبیرخانه9005
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پور و خانم نقدیحسابدار9008
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نجفیکارگزینی امور هیات علمی9010
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر توکلیعضو هیات علمی گروه9012

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir