تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر دوازده امامیعضو هیات علمی گروه8109
گروه علوم تشریحیخانم دکتر فاطمه سادات مصطفویعضو هیات علمی گروه9154
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر زینلیانعضو هیات علمی گروه9196
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو هیات علمی گروه8126
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر بابکعضو هیات علمی گروه8112
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر طالبانعضو هیات علمی گروه8119
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیور عضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر طلوعیعضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس بهادرانعضو هیات علمی گروه9168
گروه فیزیک پزشکیآقای دکترعلی چاپاریانعضو هیات علمی گروه9211
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر نقیه، دکتر موسوی زادهعضو هیات علمی گروه8078
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر طالقانی، دکتر ایوبی عضو هیات علمی گروه8073
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر پورسیناعضو هیات علمی گروه9072

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir