تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیک پزشکیدکتر سلامتعضو گروه9080
گروه فیزیولوژیدکتر یزدی - دکتر قاسمیعضو گروه9188
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9181
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9176
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
گروه فیزیولوژیدکتر ملککارشناس گروه9787
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخش- دکتر سلطانیعضو گروه9019
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
گروه علوم تشریحیآقای والیانیمدیر گروه9160
گروه علوم تشریحیخ دکتر سلیمانیعضو گروه9159
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir