تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
امور اداریانتظامات نهاد رهبری3114
دفتر فرهیختگاناسلامیمسئول دفتر9068
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034
معاونت درمانخ دکتر انوری- آقای اله دادیانکارشناس معاونت درمان9042
گروه فیزیولوژیدکتر یزدی - دکتر قاسمیعضو گروه9188
گروه فیزیولوژیدکتر ملککارشناس گروه9787
معاونت پژوهشیخ دکتر طلوعیمدیر پژوهشی8134
معاونت دانشجوییجانقربانآبدارخانه9092
گروه پزشکی اجتماعیدکتر شاه ثنائیعضو گروه8119
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر بابکعضو گروه8112
گروه پزشکی اجتماعیخانمها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماعی خ دکتر معتمدیعضو گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر امینیعضو گروه8144
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیدکتر زینلیانعضو گروه9196
گروه علوم تشریحیخ دکتر مصطفویعضو گروه9154
گروه قارچ و انگلخ خزائیلی - خ خیر خواهکارشناس گروه9174
گروه ویروس و میکروب شناسیخ طالبیعضو گروه9009
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
دانشکده پیرا پزشکیشوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir