تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخ دکتر طلوعیمدیر پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
معاونت پژوهشیخانم پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
معاونت پژوهشیخانم طالبیکتابخانه8142
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر امینیعضو گروه8144
گروه پزشکی اجتماعی خ دکتر معتمدیعضو گروه8145
معاونت پژوهشیآقای مرادی - خانم رجبیدفتر مجله8160
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000
حوزه ریاستدکتر امامیریاست دانشکده پزشکی900037929000
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
گروه قارچ وانگلدکتر چادگانیعضو گروه9004
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir