تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای یدالله شریفیان منشمسوول تدارکات-خدمات9111
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقایان عیدی، سعیدی، بهرامیان9102
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای امینیمسئول دبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها فتحی-حبیبیزیراکس9041
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس8101
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم شهیدیکارشناس مرکز کامپیوتر8102
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای کیوان رئیسیمسئول تالار حکمی9179
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان حیدری و شجریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم مریم محمدی فرد8103
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8100
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نیسانیکارگزین9073
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نجفیکارگزینی امور هیات علمی9010
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم ها زهرا عبدالعباس و سمیه بحرینیکارگزین9079
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمند و آقای جاودانکمیته ارتقاء9103

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir