تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم دکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر مجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکترمجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شهبازيعضو هیات علمی گروه9095
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیعضو هیات علمی گروه9093
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
حوزه ریاستآقای محمدرضا کیان مهرمدیر داخلی دانشکده9090
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حسین یوسفیمدیر گروه9089
گروه علوم تشریحیخانم مریم علی اکبریکارشناس گروه9088
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9086
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خیرالهیعضو هیات علمی گروه9086
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس گروه9083
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir