تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبمدیر گروه9097
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکترحمید رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی9096
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شهبازيعضو هیات علمی گروه9095
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیمدیر گروه9093
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
گروه قارچ وانگل شناسیآقای فلاحتیکارشناس گروه9091
حوزه ریاستآقای محمدرضا کیان مهرمدیر داخلی دانشکده9090
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حسین یوسفیمدیر گروه9089
گروه علوم تشریحیخانم مریم علی اکبریکارشناس گروه9088
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خیرالهیعضو هیات علمی گروه9086
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9084
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس آزمایشگاه الکترونیک9083
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir