تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخانم مهندس مریم خیرمندمدیر پژوهشی8134
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم گلناز رجبیدفتر مجله813736694737
معاونت پژوهشی خانم زهره پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريسرپرست گروه8153
گروه طب سنتیخانم فروغیمتصدی امور دفتری8153
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8153
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8155
معاونت پژوهشیآقای علی مرادیدفتر مجله816036694737
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
معاونت اداری و مالی آقای دکتر بهرام نصر ااصفهانیمعاون اداري و مالی9001
گروه علوم تشریحیآقایان دکتر حسین صادقی، دکتر عباسعلی ربیعیعضو هیات علمی گروه9003
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای بهرامیاندبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای سعیدیدبیرخانه9005
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان هونجانی و نفیسی پورحسابدار9008

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir