تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(256 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9114
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
معاونت آموزشیمحسن پور- خدائیواحد امتحانات9053
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
معاونت امور هیئت علمیدکتر صدیقه صابریکارشناس روابط بین الملل9096
معاونت امور هیات علمیدکتر امامیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
معاونت امور هیات علمیدکتر امامیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسترن ایزدیقائم مقام معاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیناظمیکارشناس 9048
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir