تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
مرکز کامپیوترخانم شهیدیکارشناس8102
مرکز کامپیوترآقای مهدورکارشناس8104
مرکز کامپیوترسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
مرکز کامپیوترآقای حیدریکارشناس8104
مرکز کامپیوترخانم باباییکارشناس8101
مرکز کامپیوترآقای شجریکارشناس8104
معاونت آموزش تخصصیدکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق9047
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir