تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
گروه پزشکی اجتماییدکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
معاونت درماندکتر محمد گرک یراقیمعاون درمان9042
معاونت دانشجوییدکتر نفیسه اسمعیلمعاون دانشجوئی فرهنگی9064
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتربهرام نصرمعاون اداری مالی9096
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000
دانشکده پیرا پزشکیدکتر چاپاریانمعاون آموزشی پیرا پزشکی8089
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
معاونت آموزش تخصصیدکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق9047
EDOآقای زنگنهمسپول دفتر و بیمه تکمیلی9116
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142
مرکز کامپیوترسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir