تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
گروه اخلاق پزشکیشاه پردفتر گروه8105
دانشکده پیرا پزشکیداریوش مرادیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8087
گروه اخلاق پزشکیدکتر شمسمدیر گروه8106
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
گروه قارچ وانگلماهرالنقشعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168
دانشکده پیرا پزشکیشوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
بیمارستان الزهراماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
دفتر فرهیختگاناسلامیمسئول دفتر9068
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165
گروه قارچ و انگلطلوعیعضو گروه9171

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir