تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
حراستنجاریحراست9101
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098
گروه ایمنی شناسیدکتر پورآذرایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر عندلیبایمنی شناسی9097
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
معاونت امور هیات علمیدکتربهرام نصرمعاون اداری مالی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نپتون سلطانیمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
گروه فیزیک پزشکیدکتر شهبازيعضو گروه9095
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر نصرعضو گروه9093
معاونت دانشجوییجانقربانآبدارخانه9092
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیمدیر گروه9089
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خیرالهیعضو گروه9086

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir