تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
حوزه ریاستخ امین الرعایارئیس دفترریاست9063
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090
دانشکده پیرا پزشکیداریوش مرادیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیشوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیدکتر چاپاریانمعاون آموزشی پیرا پزشکی8089
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8088
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسیناعضو گروه علوم آزمایشگاهی8089
دفتر فرهیختگاناسلامیمسئول دفتر9068
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
ریاستامینی - فتحی آبدارخانه9062
سمعی بصریآقای مهری- درستی9046
فیزیک پزشکیدکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir