تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخ دکتر طلوعیمدیر پژوهشی8134
گروه علوم تشریحیخ دکتر مصطفویعضو گروه9154
گروه ویروس و میکروب شناسیخ طالبیعضو گروه9009
بیمارستان الزهراخ مظاهریگروه بیهوشی253236201992
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشريکارشناس 9083
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR8132
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
مرکز کامپیوترخانم باباییکارشناس8101
اداری مالیخانم بحرینیکارگزینی9079
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8091
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR813236687079
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر مقیممدیر گروه9013
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
مرکز کامپیوترخانم شهیدیکارشناس8102
معاونت پژوهشیخانم طالبیکتابخانه8142
معاونت پژوهشیخانم طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir