تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه807837988080
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکتر قزلباشعضو گروه علوم آزمایشگاهی8124
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر قیصريعضو هیات علمی گروه9193
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر مجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر محمد کاظمیعضو هیات علمی گروه9192
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر محمديعضو هیات علمی گروه9166
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8153
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر محمودیانعضو هیات علمی گروه8116
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر مصلحیعضو هیات علمی گروه9074
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريسرپرست گروه8153
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر منصور صالحیعضو هیات علمی گروه9015
معاونت درمان آقای دکتر مهرداد اسماعیلیانمعاون درمان9042
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ناظم قاسمیعضو هیات علمی گروه9156
گروه فیزیولوژیآقای دکتر نسیمیعضو هیات علمی گروه9186
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر هوائیعضو هیات علمی گروه9082

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir