تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه اخلاق پزشکیشاه پردفتر گروه8105
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
گروه فیزیک پزشکیزنديدفتر گروه9032
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8088
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
گروه پزشکی اجتماییمیرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
آزمایشگاه مرکزيدکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066
حوزه ریاستخ امین الرعایارئیس دفترریاست9063
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048
بیمارستان نورخ حیدریروانپزشکی - مسمومین32222475
حوزه ریاستدکتر امامیریاست دانشکده پزشکی900037929000
اداری مالیقبه-صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
گروه قارچ وانگلدکتر دهقانعضو گروه9067
گروه فیزیک پزشکیدکتر جباريعضو گروه9059

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir