تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسیناعضو گروه علوم آزمایشگاهی8089
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8088
گروه فیزیک پزشکیدکتر توکلیعضو گروه9012
امور اداریسهرابیکارگزینی9056
گروه قارچ و انگلرحمانی - فلاحتیکارشناسان گروه9174
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165
گروه قارچ و انگلطلوعیعضو گروه9171
گروه قارچ و انگلدکتر غیور عضو گروه9171
ICMمانیانمتصدی دفتر ICM9112
مرکز کامپیوترخانم باباییکارشناس8101
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
امور اداریانتظامات دانشکده 3110
امور اداریانتظامات دانشکده پیراپزشکی3112

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir