تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر پورسیناعضو هیات علمی گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم موهبتکارشناس گروه 9051
گروه علوم تشریحیخانم ها دکتر روشنک ابوترابی، دکتر گیتی زرین فردعضو هیات علمی گروه9104
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیور عضو هیات علمی گروه9171
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9198
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم مریم خلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم فریبا عیدی وندیمتصدی دفتری آموزش پزشکی عمومی9124
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133
حراستآقای نجاریحراست9101
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، یحیی نیک فطرت و حسین فرزین3144
تاسیساتآقای تیموریمسئول تاسیسات3144
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
گروه قارچ و انگل شناسیخانم ها رحمانی، خزائیلیکارشناسان گروه9174
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر طلوعیعضو هیات علمی گروه9171
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلطانیمتصدی دفتر ICM9112
آزمایشگاه مرکزيخانم ها دبیری، سرمدی، وفادار و نقدیکارشناس آزمایشگاه8130
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس8101
کارپردازیآقایان قدسی، امینی، جعفرپیشه، ابوطالب دادورکارپرداز9070

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir