تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر مصلحیعضو هیات علمی گروه9074
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتراتحاد توکلعضو هیات علمی گروه9074
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شهبازيعضو هیات علمی گروه9095
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر سلامتعضو هیات علمی گروه9080
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر توکلیعضو هیات علمی گروه9012
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر محمد کاظمیعضو هیات علمی گروه9192
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ناظم قاسمیعضو هیات علمی گروه9156
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر محمديعضو هیات علمی گروه9166
گروه علوم تشریحیخانم دکتر گیتی زرین فردعضو هیات علمی گروه9104
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
گروه علوم تشریحیخانم دکتر نوشین امیرپورعضو هیات علمی گروه9152
گروه علوم تشریحیخانم دکتر بتول هاشمی بنیعضو هیات علمی گروه9153
گروه علوم تشریحیآقایان علی اکبر آقابابائی،دکتر حمید بهرامیانعضو هیات علمی گروه9043
گروه علوم تشریحیآقای دکتر حسین صالحیعضو هیات علمی گروه9157
گروه علوم تشریحیخانم دکتر شهناز رضويعضو هیات علمی گروه9055
گروه علوم تشریحیآقایان دکتر حسین صادقی، دکتر عباسعلی ربیعیعضو هیات علمی گروه9003
گروه علوم تشریحیخانم دکتر میترا سلیمانی، خانم شیرین رئیسیعضو هیات علمی گروه9159
گروه علوم تشریحیآقای دکتر غلامرضا دشتیعضو هیات علمی گروه9040
گروه علوم تشریحیآقای دکتر بهمن رشیديعضو هیات علمی گروه9151
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس یوسفیعضو هیات علمی گروه9081

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir