تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169
گروه قارچ وانگلماهرالنقشعضو گروه9018
گروه قارچ و انگلرحمانی - فلاحتیکارشناسان گروه9174
گروه قارچ و انگلدکتر غیور عضو گروه9171
گروه قارچ و انگلخ خزائیلی - خ خیر خواهکارشناس گروه9174
گروه قارچ و انگلطلوعیعضو گروه9171
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165
گروه فیزیک پزشکیدکتر جباريعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشريکارشناس 9083
گروه فیزیک پزشکیشیریکارشناس 9029
گروه فیزیک پزشکیدکتر توکلیعضو گروه9012
گروه فیزیک پزشکیزنديدفتر گروه9032
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011
گروه فیزیک پزشکیدکتر شانئیعضو گروه9080
گروه فیزیک پزشکیدکتر شهبازيعضو گروه9095
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرباسیعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرمانیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر مصلحیعضو گروه9074

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir