تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه پزشکی اجتماییدکتر فرج زادگانمدیر گروه8110
گروه پزشکی اجتماییمیرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
امور اداریعامریبیمه تکمیلی8112
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر بابکعضو گروه8112
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه پزشکی اجتماییخیرمند -ایرانپورکارشناس 8117
گروه پزشکی اجتماعیدکتر شاه ثنائیعضو گروه8119
گروه پزشکی اجتماییدکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
گروه پزشکی اجتماییدکتر محمودیانعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر سیادتعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر صفائیانعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیريعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماعیخانمها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر روزبهانیعضو گروه8126
آزمایشگاه مرکزيدبیری -سرمدیکارشناس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيدکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR813236687079
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR8132

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir