تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، خاصه تراش، راوش، شاملی و بقائی پورکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم مریم خلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای محمدرضا اجلوئیانمسئول برگزاری امتحانات دانشکده9200
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی91989052
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای داوود مهدورکارشناس واحد امتحانات آموزش و مسئول هماهنگی آموزش مجازی9222
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم نصیب زادهمتصدی دفتری آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای دکتر حشمتمسئول ICM 9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت آموزشی پزشکی عمومیآقای دکتر کیان حشمتمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت اداری و مالی آقای دکتر بهرام نصر ااصفهانیمعاون اداري و مالی9001
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پور و خانم نقدیحسابدار9008
معاونت اداری و مالی- امور مالیخانم سوسن مظاهریمسئول حسابداري9100

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir