تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
EDOآقای زنگنه، خانم دکتر حسینیمسئول دفتر، مسئول برنامه ریزی درسی9116
EDOخانم دکتر شهرزاد شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOآقای دکتر منصوریمسئول ارزشیابی9115
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای دکتر حشمتمسئول ICM 9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم نظیفیمتصدی دفتر ICM9112
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای یدالله شریفیان منشمسوول تدارکات-خدمات9111
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربان و آقای یوسفیکارشناس پژوهشی9106
گروه علوم تشریحیخانم دکتر گیتی زرین فردعضو هیات علمی گروه9104
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمند و آقای جاودانکمیته ارتقاء9103
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقایان عیدی، سعیدی، بهرامیان9102
حراستآقای نجاریحراست9101
معاونت اداری و مالی- امور مالیخانم سوسن مظاهریمسئول حسابداري9100
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir