تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم بقائی پوراپراتور9114
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلطانیمتصدی دفتر ICM9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر ملکیمسئول ICM 9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ها فصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربانکارشناس پژوهشی9106
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدياپراتور9106
گروه علوم تشریحیخانم ها دکتر روشنک ابوترابی، دکتر گیتی زرین فردعضو هیات علمی گروه9104
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
حراستآقای نجاریحراست9101
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir