تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر روزبهانیعضو هیات علمی گروه8111
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر بابکعضو هیات علمی گروه8112
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر صفائیانعضو هیات علمی گروه8113
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر سیادت، دکتر گلشیریعضو هیات علمی گروه8114
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر محمودیانعضو هیات علمی گروه8116
گروه پزشکی اجتماعیخانم حسینیکارشاس گروه8117
گروه پزشکی اجتماعیخانم خیرمند، آقای ایرانپورکارشناس گروه 8118
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر شاه ثنائیعضو هیات علمی گروه8119
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکتر قزلباشعضو گروه علوم آزمایشگاهی8124
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس شورای اخلاق8125
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو هیات علمی گروه8126
گروه معارف اسلامیآقای حمیدرضا شریفیانآموزش گروه8129
گروه معارف اسلامیآقای ابطحیکارشناس پژوهشی گروه8129
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه813036695531
آزمایشگاه مرکزيخانم ها دبیری، سرمدی، وفادار و نقدیکارشناس آزمایشگاه8130
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir