تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(256 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090
حوزه ریاستدکتر امامیریاست دانشکده پزشکی900037929000
حوزه ریاستدکتر نصرقائم مقام رئیس دانشکده9000
دانشکده پیرا پزشکیداریوش مرادیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسینامدیر گروه علوم آزمایشگاهی8087
دانشکده پیرا پزشکیحقوقی - شریفیانآموزش پیرا پزشکی8088
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه
دانشکده پیرا پزشکیشوشتریانمدیر گروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
دفتر معاونین آموزشیسعیدي- حسینیدفتر معاونین آموزشی9106
روابط عمومیآقای ناظمیمسئول روابط عمومی9048
سمعی بصریدرستی- محمدي-محسنی پور - مهریسمعی بصری9046
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
مرکز کامپیوترخانم باباییکارشناس8101
مرکز کامپیوترحیدری- مهدور - شجری8104
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
معاونت آموزش تخصصیدکتر حمید رحیمیمعاون آموزش تخصصی و فوق

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir