تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
حوزه ریاستدکتر صالحیمعاون اداري و مالی9096
حوزه ریاستامین الرعایامسئول دفترریاست9000
حوزه ریاستخانم نصردفترریاست9000
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
حوزه ریاستآقای مراديمدیر داخلی دانشکده9090
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسینامدیر گروه علوم آزمایشگاهی8087
دانشکده پیرا پزشکیحقوقی - شریفیانآموزش پیرا پزشکی8088
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8089
دانشکده پیرا پزشکیشوشتریانمدیر گروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیدکتر نقیبیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8089
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
دفتر معاونین آموزشیسعیدي- حسینیدفتر معاونین آموزشی9106
روابط عمومیآقای ناظمیمسئول روابط عمومی9048
روابط عمومیخانم حیدریروابط عمومی9048
سمعی بصریدرستی- محمدي-محسنی پور - مهریسمعی بصری9046
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
مرکز کامپیوترحیدری- مهدور - شجری8104
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir