تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگل شناسیآقای فلاحتیکارشناس گروه9091
گروه قارچ و انگل شناسیخانم مهندس ماهر انقشکارشناس گروه9169
معاونت پژوهشی خانم ها پهلوان نژاد و رجبیکارشناس کارورزی8139
گروه معارف اسلامیآقای ابطحیکارشناس پژوهشی گروه8129
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربان و آقای یوسفیکارشناس پژوهشی9106
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس واحد دستیاری8092
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای داوود مهدورکارشناس واحد امتحانات آموزش و مسئول هماهنگی آموزش مجازی9222
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم شهیدیکارشناس مرکز کامپیوتر8102
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان حیدری و شجریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
گروه فیزیک پزشکیآقای کریمیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
معاونت امور هیات علمیآقای سعید فرکارشناس امور هیات علمی9202
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
دانشکده پیراپزشکیآقای مهدی سهرابیکارشناس آموزش8097
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir