تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
گروه اخلاق پزشکیدکتر رضائیمعاون گروه8106
EDOخانم عامریکارشناس 9149
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه فیزیک پزشکیدکتر مصلحیعضو گروه9074
فیزیک پزشکیدکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر جباريعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشريکارشناس 9083
گروه فیزیک پزشکیشیریکارشناس 9029
گروه آسیب شناسیدکتر صانعیعضو گروه9075
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075
گروه آسیب شناسیخ جهانبخشآزمایشگاه گروه9036
گروه آسیب شناسیآقای الماسیگروه9036
گروه قارچ وانگلدکتر دهقانعضو گروه9067
گروه قارچ وانگلخانم موسویمسئول دفتر9170
گروه قارچ وانگلدکتر چادگانیعضو گروه9004
گروه قارچ وانگلدکتر اسکندریانعضو گروه9118
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیمدیر گروه9089
EDOدکتر آویژگان - دکتر وفامهرکارشناس 9115
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir